Hotline: (0229) 2 226 296

 
    TIN T?C
 
 
 
     
 

 TIN T?C

N??c nóng trong ḷng ??t – n??c khoáng nóng

Lòng trái ??t nóng t?i vài nghìn ??, c? ?i xu?ng lòng ??t 30 m thì nhi?t ?? t?ng 10 ?? C. ? vùng g?n núi l?a, m?ch n??c phun lên nóng b?ng. N??c m?a, n??c sông h? th?m xu?ng ??t, g?p t?ng ?á cháy thì ???c hâm lên. Vì th? mà có su?i n??c khoáng nóng.
Trên th? gi?i và ? n??c ta, nhi?u vùng có su?i n??c khoáng nóng t? nhiên. ? bán ??o Camsatca tuy?t ph?, r?ng cây v?n m?c ???c là nh? n??c nóng ng?m s??i ?m. B?c B?ng d??ng có nh?ng gi?ng n??c sôi d??i t?ng b?ng, n?u chín ???c c? th?c ?n.

Iceland là n??c ??u tiên dùng h?i n??c nóng trong lòng ??t s??i ?m cho ng??i và các nhà kính tr?ng ng? c?c. N??c Italia n?m 1904 ?ã xây d?ng nhà máy ?i?n ? Soscano ch?y b?ng nhi?t l??ng c?a n??c m?ch. M?i n?m, n??c này thu ???c 15.000 t?n mu?i t? các su?i n??c nóng.
      Nh?ng cánh r?ng taiga quanh n?m b?ng giá ? mi?n Tây Xibia n?m trên m?t n?i h?i kh?ng l? dài hàng tr?m km, n??c d??i ??t sâu 1-3 km nóng t?i 50-140 ?? C. T?nh Tiumen có th? nh?n 20 v?n mét kh?i n??c su?i n??c nóng m?i ngày. Cá chép nuôi trong n??c khoáng nóng có n?ng su?t cao k? l?: 150 kg cá m?i mét vuông. Thành ph? Omxk ?ã chuy?n sang ch? ?? cung c?p nhi?t b?ng n??c ng?m 80 ?? C.
      Nhà máy ?i?n ch?y b?ng s?c nóng trong lòng ??t ??u tiên ? Liên Xô (c?) ???c xây d?ng trên các ngu?n th?y nhi?t Pauget thu?c vùng Camsatca. ? các thành ph? m?c lên gi?a r?ng taiga, n??c ng?m s??i ?m nhà ?, ?? ??y các ch?u t?m, b? b?i, Công nhân ??n xây d?ng khu kinh t? m?i kh?i ph?i ?i xa, c? vi?c ? nhà mình mà ?i?u d??ng s?c kh?e. Nhi?t n?ng c?a n??c c?ng ???c dùng ?? quét tuy?t trên ???ng.
      ? vùng ven h? Baikan, n??c su?i khoáng nóng s??i các nhà kính tr?ng rau qu? t??i, t?o ?i?u ki?n ho?t ??ng cho m?t khu ngh? mát r?ng l?n v?a m?c lên g?n thành ph? Ulan Ude.
      N??c su?i khoáng nóng là m?t dung d?ch h?n h?p ch?a nhi?u ch?t ion hóa m?nh, các ch?t men và h?u h?t các nguyên t? hóa h?c c?u thành v? trái ??t. Vi?c dùng n??c su?i khoáng t? lòng ??t phun lên ?? t?m và u?ng có th? ch?a m?t s? b?nh và t?ng c??ng s?c kh?e! Tác d?ng ?i?u tr? c?a su?i khoáng ???c t?o nên b?i nhi?t ?? c?a n??c, các ion, tính phóng x?, các mu?i hòa tan, các kim lo?i và á kim, các nguyên t? vi l??ng, các khí hi?m… Các lo?i n?m, rong li ti trong bùn su?i khi ??p lên ng??i c?ng có công d?ng ?i?u tr?.
      ? n??c ta, dãy Tr??ng S?n có v?t tích núi l?a, c?u t?o ??a ch?t vùng Tây B?c (t? h?u ng?n sông H?ng ??n t? ng?n sông ?à) g?m ?á núi l?a c? nh? di?p th?ch, sa th?ch, ?á vôi… Các vùng núi tr??c ?ây th?t xu?ng thành ??ng b?ng, thung l?ng gi?a các dãy núi trùng ?i?p. Các ch?n ??ng ??a ch?t ?ã x?y ra, h?u qu? là v? trái ??t r?n n?t, và m?ch d??i sâu phun lên thành su?i n??c nóng.
      Thu? x?a, có th? dãy Phanxipang - Pú Luông ?ã kéo dài ??n Ngh?a L?, S?n La, ?i?n Biên, nh?ng vùng mà ngày nay ?ã th?t xu?ng thành nh?ng thung l?ng l?n. N?i ?ây là quê h??ng c?a nhi?u su?i khoáng nóng. Nh?ng su?i nóng ? Tây B?c nhi?u không k? xi?t: Gia H?i, Tú L?, B?n Xá, Pinh Phát, B?n Phi, B?n V?, Nam San, B?n Dát, B?n Ít Ong, B?n Van, B?n Peo, Mo Am… Ngay ngo?i thành Hà N?i, c?nh ??n th? Kim Quy (C? Loa) c?ng có su?i nóng Mi?ng ?c.
      Vi?n V? sinh d?ch t? h?c ?ã th?m dò nhi?u su?i n??c nóng v? tính ch?t hóa lý, ??c ?i?m ??a d? ?? quy ho?ch khai thác n??c khoáng ph?c v? s?c kh?e. N??c su?i Kênh Gà nóng 53 ?? C có clorua natri, canxi, magiê, có tác d?ng kích thích tiêu hóa, l?i m?t, l?i ti?u. N??c su?i M? Lâm nóng 62 ?? C, ch?a natri sunfat, cùng lo?i v?i su?i B?n Khe, B?n Cò C?i (Ngh?a L?). Nhân dân th??ng ra su?i t?m gh?. Trâu bò u?ng n??c su?i thì béo ra (vì n??c su?i có l?u hu?nh di?t giun sán). Có th? dùng n??c su?i ?? xông h?i, súc mi?ng.
      N??c su?i M? ?á nóng 38 ?? C, trong su?t, v? ngon, ch?a nhi?u canxi bicacbonat và sunfat, có tác d?ng kích thích ?n ngon, làm n??c gi?i khát r?t t?t. Trong 43 su?i nóng ? Nam B?, có 24 su?i lo?i này.
      N??c khoáng ??nh Th?nh ???c l?y t? trong lòng ??t sâu 220m, nhi?t ?? n??c t?i n?t ??t nóng 70-72 ?? C, m?i lít n??c ch?a 240 mg ch?t khoáng, trong ?ó có Axit Meta Silicis H2SiO3 d??i d?ng không th?y phân có tác d?ng v?i nhi?u lo?i b?nh: th?n kinh, tê th?p, ph? khoa, các b?nh do ch?n th??ng gây nên,…, là thành ph?n ??c li?u có tác d?ng lên h? th?n kinh , ngoài ra còn có fluo, clo, kali, canxi, magiê, i?t, ph?t pho, s?t,…
      Trên các vùng su?i khoáng nóng ?ang m?c lên nh?ng khu ?i?u d??ng, du l?ch, ngh? mát. Trên th? tr??ng qu?c t?, bên c?nh Visy, Caclovy Vary, ?ã có nhi?u nhãn hi?u n??c khoáng Vi?t Nam nh? ??nh Th?nh, Vikoda


 
                            
CÔNG TY C? PH?N N??C KHOÁNG CÚC PH??NG
??a ch?: xă K? Phú, huy?n Nho Quan, t?nh Ninh B́nh
?i?n tho?i:(0229) 2226 296/256 Fax:
MST: 2700280973
Email:contact@cucphuongwater.com
Website: www.cucphuongwater.com


Facebook Twitter Google
TRANG CH?  | S? ?? WEBSITE |   VIDEO |  LIÊN H?

Copyright@ 2015 Cuc Phuong JSC . All rights reserved
Trực tuyến   1
Tổng lượt Truy Cập  1723