Hotline: (0229) 2 226 296

 
    TIN T?C
 
 
 
     
 

 TIN T?C

5 ?i?u ch?a bi?t v? n??c

M?i ngày, c? th? chúng ta m?t ?i kho?ng 2 lít n??c. Nh?ng ng??i ch?i th? thao còn m?t nhi?u h?n. Sau ?ây là 5 ?i?u ch?a bi?t v? n??c, chúng s? khi?n b?n thay ??i quan ni?m và u?ng n??c th??ng xuyên h?n.

 Ph??ng Tây có câu “M?t qu? táo m?t ngày, không c?n g?p bác s?” v?y u?ng ?? 2 lít n??c m?t ngày thì giúp ích gì cho ta?

Ngoài vi?c giúp bao t? co bóp và tiêu hóa th?c ?n, n??c còn nhi?u ?óng góp quan tr?ng khác cho c? th?. H?u h?t t?t c? các t? bào hay m?i quá trình trao ??i ch?t ??u ?òi h?i ph?i ???c cung c?p ?? n??c ?? ho?t ??ng ?n ??nh. 

Kho?ng 55% ??n 75% C? th? chúng ta là n??c. M?i ngày, thông qua các ho?t ??ng c?a mình nh? th?, ?? m? hôi, t?m v.v…, ta khi?n c? th? b? m?t ?i t? 1,5 ??n 2 lít n??c. Và vi?c b? sung l?i l??ng n??c ?ã b? m?t ?i này là h?t s?c quan tr?ng. 

1. N??c giúp não làm vi?c t?t h?n

N?u nh? b?n không nh? ?o?n gi?i thi?u phía trên nói nh?ng gì, ?i?u ?ó có ngh?a não b?n ?ang b? khô khi?n vùng l?u thông tin t?m th?i ho?t ??ng kém. 

Do 80% các t? bào não làm t? n??c nên ta ph?i luôn gi? cho não trong tình tr?ng ??y ?? n??c. Các thí nghi?m lâm sàng cho th?y khi thi?u n??c, kh? n?ng ghi nh? thông tin t?m th?i c?ng nh? s? t?p trung c?a não s? b? suy gi?m. ?i?u này c?ng t??ng t? nh? vi?c m?t ch?y m?t chi?c xe b? thi?u x?ng. 

Bên trong b? não, n??c làm loãng ?i các ch?t l?u (h?n h?p g?m n??c và khí), giúp chúng v?n chuy?n protein và enzyme d? dàng h?n. Không có n??c, các ch?t l?u này ??c h?n, di chuy?n ch?m h?n, ?nh h??ng tr?c ti?p ??n các ho?t ??ng c?a não. 

N??c c?ng ng?n không cho các nguyên t? ho?t ??ng t? do (ngu?n g?c c?a ung th?) làm t?n h?i hay suy y?u ho?t ??ng não b?ng cách luân chuy?n chúng ?i nhi?u n?i. 

2. N??c ng?n ng?a các c?n b?nh nguy hi?m

Ung th?, b?nh tim hay viêm kh?p là m?i lo c?a hang tri?u ng??i trên th? gi?i. Tuy v?y, b?n có th? ng?n ng?a ???c chúng ch? b?ng m?t cách h?t s?c ??n gi?n: u?ng n??c. 

Thành t? quan tr?ng nh?t t?o thành s?n, v?t ??m gi?a kh?p x??ng, và ho?t d?ch – “d?u nh?n bôi tr?n” c?a x??ng – chính là n??c. S?n, ho?t d?ch làm gi?m ma sát gi?a các kh?p n?i và là c? quan gi?m các ch?n ??ng cho x??ng. N??c ???c cung c?p ??y ??, c? quan này càng ho?t ??ng t?t, gi?m ?i r?t nhi?u kh? n?ng m?c b?nh viêm kh?p. 

U?ng càng nhi?u n??c, th?n s? ho?t ??ng nhi?u h?n ?? th?i ra các ??c ch?t. Nó rút ng?n th?i gian ti?p xúc c?a các ch?t này v?i ru?t k?t hay bóng ?ái, và chúng ta gi?m ???c nguy c? b? ung th? cho 2 b? ph?n trên. Ch? có m?t ?i?u phi?n toái nho nh? là ta...s? ph?i vào WC nhi?u h?n. 

N??c còn lo?i b?t l??ng mu?i th?a ra ngoài. M?t vài nghiên c?u ?ã ch?ng minh b?nh cao huy?t áp có liên quan ??n hàm l??ng mu?i cao trong c? th?. Cao huy?t áp là nguyên nhân chính d?n ??n m?t s? b?nh v? tim m?ch nguy hi?m khác.

Ngoài ra, n??c còn h? tr? t?t cho h? tiêu hóa, ng?n ???c ch?ng ? nóng và ??t q?y. 

3. Giúp gi?m cân 

?ói ?? Hãy u?ng m?t ly n??c. Nó s? t?m th?i ng?n c?n thèm ?n c?a b?n l?i. N??c không ch?a calorie hay ch?t béo. Do v?y, b?n có th? tho?i mái u?ng bao nhiêu tùy thích. Quan tr?ng h?n, n??c s? thúc ??y quá trình trao ??i ch?t ho?t ??ng m?nh h?n, s? d?ng nhi?u calorie h?n và b?n s? có ít n?ng l??ng th?a h?n.

Sau khi u?ng 2 ly n??c, kho?ng 10 - 40 phút sau, chúng m?i phát huy tác d?ng. C? th? s? tiêu th? calorie nhanh h?n 30% so v?i tr??c khi u?ng n??c. C? u?ng ??u ??n m?t ngày 6 ly n??c, m?i n?m b?n gi?m ???c kho?ng 2,5 ??n 3 kg. N?u bi?t k?t h?p u?ng nhi?u n??c v?i ch? ?? ?n kiêng và t?p th? d?c, hi?u qu? gi?m cân t?ng lên rõ r?t. 

4. Làm s?ch r?ng mi?ng

Các nha s? và phòng khám r?ng r?t th?t v?ng khi bi?t ???c ?i?u này: N??c h? tr? t?t trong vi?c phòng ch?ng sâu r?ng và b?o v? men r?ng. 

Hàng ngày, c? th? ta ??u dành m?t l??ng n??c nh?t ??nh ?? s?n xu?t ra n??c b?t. Ngoài vi?c giúp tiêu hóa th?c ?n, n??c b?t còn r?a s?ch các h?c r?ng, ng?n ng?a m?ng bám hay các acid gây h?i ??n men r?ng. Do ch?a nhi?u khoáng ch?t ??c bi?t, n??c b?t c?ng giúp tái t?o men r?ng. 

Vì th?, b?n có th? phòng b?nh v? r?ng mi?ng b?ng cách u?ng nhi?u n??c ?? c? th? t?o ra càng nhi?u n??c b?t càng t?t. N??c b?t s? b?o v? r?ng c?a b?n. 

T?t nhiên, nói v?y không có ngh?a u?ng nhi?u n??c là b?n ???c ?n ?? ng?t tho?i mái. Vì ?n nhi?u b?n ph?i c?n m?t l??ng n??c b?t t??ng ?ng ?? tiêu hóa, trung hòa chúng. Hãy h?n ch? ?n ?? ng?t, u?ng nhi?u n??c n?u b?n mu?n r?ng mình luôn ???c kh?e m?nh 

5. Nhi?u quá c?ng không t?t. 

Hàng ngày, ta ph?i b? sung l?i l??ng n??c ?ã m?t nh?ng không c?n ph?i u?ng quá nhi?u. Khi l??ng n??c b?n ??a vào c? th? nhi?u h?n s? mà c? th? th?i ra (1,5 ~ 2 lít), b?n s? b? th?a n??c gây m?t cân b?ng natri. ?i?u này có th? d?n ??n các v?n ?? v? tiêu hóa, tai bi?n m?ch máu hay th?m chí là hôn mê. 

Tuy nhiên, b?n ??ng quá hoang mang. M?t ng??i tr??ng thành u?ng kho?ng 8 lít n??c m?t ngày m?i b? lâm vào tình tr?ng trên. Do v?y, b?n c? u?ng n??c b?t c? khi nào có th?. 

N?u b?n là ng??i ch?i th? thao th??ng xuyên thì ph?i chú ý ??n v?n ?? b? sung n??c cho c? th?. Khi ho?t ??ng v?i c??ng ?? cao, các t? bào c?n nhi?u n??c h?n bình th??ng. M?t ngày b?n s? m?t t? 2 - 3 lít n??c cùng các ch?t khoáng. Ngoài vi?c u?ng n??c nhi?u, b?n còn c?n b? sung l??ng khoáng này. 4 lít n??c/ngày là con s? lý t??ng cho b?n.
L? Chi - Theo Askmen


 
                            
CÔNG TY C? PH?N N??C KHOÁNG CÚC PH??NG
??a ch?: xă K? Phú, huy?n Nho Quan, t?nh Ninh B́nh
?i?n tho?i:(0229) 2226 296/256 Fax:
MST: 2700280973
Email:contact@cucphuongwater.com
Website: www.cucphuongwater.com


Facebook Twitter Google
TRANG CH?  | S? ?? WEBSITE |   VIDEO |  LIÊN H?

Copyright@ 2015 Cuc Phuong JSC . All rights reserved
Trực tuyến   1
Tổng lượt Truy Cập  1723