Hotline: (0229) 2 226 296

 
    TIN T?C
 
 
 
     
 

 TIN T?C

N??c khoáng và n??c tinh khi?t, lo?i nào t?t?

"Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u lo?i n??c ?óng chai ho?c ?óng bình. Có lo?i ghi n??c khoáng thiên nhiên, có lo?i ghi n??c tinh khi?t. Xin ???c gi?i thích v? các lo?i n??c này? Lo?i nào t?t cho s?c kh?e?".

Tr? l?i:
Theo T? ch?c Nông l??ng Qu?c t? và T? ch?c Y t? Th? gi?i thì n??c khoáng thiên nhiên ?óng chai ph?i ch?a m?t l??ng mu?i khoáng hòa tan nh?t ??nh ? m?t t? l? có l?i cho c? th?. N??c ph?i ???c l?y tr?c ti?p t? ngu?n t? nhiên (b?ng gi?ng khoan ho?c t? m?ch n??c ng?m) và ph?i ???c ?óng chai t?i ngu?n.

Ch?t khoáng bao g?m các khoáng vi l??ng nh? bicarbonnat canxi, carbonat, magiê, fluor, iod, k?m, s?t... và c? nh?ng ch?t khoáng không mong mu?n nh? nitrat (NO3), nitrit (NO2), amonium (NH4). M?i lo?i n??c khoáng t? nhiên ??u có hàm l??ng ch?t khoáng riêng. Có lo?i hàm l??ng khoáng vài tr?m mg/l g?i là n??c khoáng gi?i khát, có lo?i v?i hàm l??ng khoáng trên 1.000 mg/l ???c xem là n??c khoáng tr? b?nh.

N??c khoáng tr? b?nh khi dùng ph?i có ý ki?n c?a bác s?, b?i n?u u?ng không ?úng cách còn có th? gây b?nh. Ví d? ng??i b? s?i th?n canxi không nên u?ng nhi?u n??c khoáng có canxi.

Th?c t? nhi?u m?u n??c khoáng có hàm l??ng NO2 cao g?p nhi?u l?n cho phép, có m?u ch?a hàm l??ng khoáng quá th?p không có l?i cho s?c kh?e.

N??c tinh khi?t là n??c không có b?t k? m?t ch?t nào khác, dù có l?i hay có h?i cho c? th?, vì n??c tinh khi?t ph?i ch?ng c?t nhi?u l?n tr??c khi s? d?ng. Th?c t? cho th?y nhi?u quy trình s?n xu?t n??c tinh khi?t hi?n nay r?t ??n gi?n, ngu?n n??c ???c l?y t? gi?ng khoan hay n??c máy r?i cho vào thi?t b? l?c t?p ch?t và kh? mùi v?, sau ?ó ch?ng c?t và ?óng chai.

Tuy nhiên, dù thi?t b? có hi?n ??i ??n ?âu nh?ng n?u khâu thanh trùng và ?óng chai làm c?u th? thì n??c v?n b? nhi?m b?n. Các chai nh?a PET có khi ???c dùng l?i sau khi súc r?a s? qua thì làm sao g?i n??c tinh khi?t? Tiêu chu?n Vi?t Nam v? hóa th?c ph?m ch? có n??c khoáng và n??c ?óng chai. ?i?u quan tr?ng, n??c khoáng là n??c ph?i ???c ?óng chai t?i ngu?n, không ???c ch? bi?n gì c? và khâu ?óng chai ph?i b?o ??m vô khu?n.

? h? gia ?ình, vi?c s? d?ng các lo?i n??c ?óng chai, ??c bi?t các lo?i n??c tinh khi?t là không c?n thi?t vì quá ??t mà hi?u qu? không h?n gì n??c ?un sôi ?? ngu?i. Cách t?t nh?t là dùng n??c máy ??ng vào v?t ch?a ??y kín ?? l?ng c?n r?i m?i ?un sôi ?? u?ng (ph?i ?un sôi trong 15 phút).

 Theo BS. Nguy?n Xuân H?p - S?c kh?e & ??i s?ng


 
                            
CÔNG TY C? PH?N N??C KHOÁNG CÚC PH??NG
??a ch?: xă K? Phú, huy?n Nho Quan, t?nh Ninh B́nh
?i?n tho?i:(0229) 2226 296/256 Fax:
MST: 2700280973
Email:contact@cucphuongwater.com
Website: www.cucphuongwater.com


Facebook Twitter Google
TRANG CH?  | S? ?? WEBSITE |   VIDEO |  LIÊN H?

Copyright@ 2015 Cuc Phuong JSC . All rights reserved
Trực tuyến   1
Tổng lượt Truy Cập  1723