Hotline: (0229) 2 226 296

 
    TIN T?C
 
 
 
     
 

 TIN T?C

Ninh B́nh: T?p hu?n xây d?ng nông thôn m?i cho cán b? ch? ch?t

Ngày 26-7, t?i h?i tr??ng UBND t?nh, Ban ch? ??o xây d?ng nông thôn m?i (NTM) c?a t?nh ?ã ph?i h?p v?i B? Nông nghi?p & PTNT, V?n phòng ?i?u ph?i xây d?ng NTM Trung ??ng m? l?p t?p hu?n v? xây d?ng NTM cho các cán b? ch? ch?t c?a t?nh Ninh Bình. 

T?i d? có các ??ng chí: ?inh Ti?n D?ng, UVT.? ??ng, Bí th? T?nh u?, Tr??ng Ban ch? ??o xây d?ng NTM t?nh; Nguy?n Ti?n Thành, Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh u?, Ch? t?ch H?ND t?nh, Phó Tr??ng Ban ch? ??o xây d?ng NTM t?nh; Bùi V?n Th?ng, Phó Bí th? T?nh u?, Ch? t?ch UBND t?nh, Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban ch? ??o xây d?ng NTM t?nh; ??ng chí H? Xuân Hùng, Th? tr??ng B? NN & PTNT, Phó Tr??ng Ban ch? ??o Qu?c gia xây d?ng NTM; T?ng Minh L?c, C?c tr??ng C?c H?p tác, Chánh V?n phòng ?i?u ph?i xây d?ng NTM Trung ??ng; các ??ng chí trong Ban Th??ng v? T?nh u?, H?ND t?nh, UBND t?nh; Th? tr??ng các s?, ban, ngành, ?oàn th? c?a t?nh; bí th?, phó bí th? các huy?n, thành, th? ?y và ??ng u? tr?c thu?c; Ch? t?ch, Phó Ch? t?ch UBND các huy?n, thành ph?, th? xã.
 
Phát bi?u khai m?c h?i ngh?, ??ng chí ?inh Ti?n D?ng, UVT.? ??ng, Bí th? T?nh u?, Tr??ng Ban ch? ??o xây d?ng NTM t?nh nêu rõ: Ch??ng trình m?c tiêu Qu?c gia xây d?ng NTM là m?t ch? tr??ng l?n c?a ??ng và Nhà n??c ta nh?m c? th? hoá Ngh? quy?t l?n th? 7, Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng khoá X v? nông nghi?p, nông dân và nông thôn. 

Th?i gian qua, các c?p, các ngành trong t?nh ?ã có nhi?u c? g?ng hoàn thành m?t s? n?i dung: Thành l?p Ban ch? ??o các c?p, l?a ch?n 25 xã ?? t?p trung xây d?ng tr??c; ?ã c? b?n hoàn thành công tác ?ánh giá th?c tr?ng nông thôn và ?ang tri?n khai l?p quy ho?ch cho các xã trong toàn t?nh. Tuy nhiên quá trình tri?n khai còn g?p nhi?u khó kh?n, trong ?ó có s? lúng túng c?a ??i ng? cán b? các c?p trong lãnh ??o, ch? ??o th?c hi?n nhi?m v? và n?i dung c?a Ch??ng trình m?c tiêu Qu?c gia xây d?ng NTM. 

??ng chí Bí th? T?nh u?, Tr??ng Ban ch? ??o xây d?ng NTM c?a t?nh yêu c?u: ??i ng? cán b? các c?p, nh?t là cán b? ch? ch?t c?a t?nh ph?i nh?n th?c ???c ??y ?? quan ?i?m, ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng v? xây d?ng NTM; n?m ch?c nguyên t?c, ph??ng pháp, c? ch? v?n hành c?ng nh? ph??ng pháp ch? ??o, qu?n lý, ?i?u hành ch??ng trình xây d?ng NTM; các ??i bi?u d? h?i ngh? c?n nêu cao tinh th?n trách nhi?m trong h?c t?p, nghiên c?u, ch?p hành n?i quy và th?i gian h?c, ti?p thu ??y ?? các n?i dung ???c truy?n ??t ?? tri?n khai có hi?u qu? ch??ng trình ? ??a ph??ng, ??n v? mình.

T?i h?i ngh?, các ??i bi?u ?ã nghe ??ng chí H? Xuân Hùng, Th? tr??ng B? Nông nghi?p & PTNT, Phó Tr??ng Ban ch? ??o xây d?ng NTM Qu?c gia truy?n ??t các v?n ??: Nh?ng ?i?u còn khó kh?n, b?t c?p sau m?t n?m th?c hi?n xây d?ng NTM ? 11 ??a ph??ng thí ?i?m trong ph?m vi toàn qu?c; Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? ch??ng trình m?c tiêu Qu?c gia xây d?ng NTM; Xây d?ng NTM b?t ??u t? ?âu; Nh?ng khó kh?n, b?t c?p khi xây d?ng NTM .
 
Sau ?ó các ??i bi?u nghe ??ng chí T?ng Minh L?c, C?c tr??ng C?c H?p tác, Chánh V?n phòng ?i?u ph?i Trung ??ng truy?n ??t các v?n ??: S? c?n thi?t ph?i xây d?ng NTM; C?n c? xây d?ng NTM; Các n?i dung c? b?n trong xây d?ng NTM; Các b??c ti?n hành xây d?ng NTM; C? ch?, chính sách trong xây d?ng NTM; Gi?i pháp th?c hi?n ch??ng trình; Hi?u qu? c?a ch??ng trình; Tình hình xây d?ng NTM c?a 11 xã ?i?m; K?t qu? s? b? sau m?t n?m th?c hi?n xây d?ng NTM trên ph?m vi toàn qu?c…
 
Phát bi?u k?t lu?n h?i ngh?, ??ng chí Bùi V?n Th?ng, Phó bí th? T?nh ?y, Ch? t?ch UBND t?nh, Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban ch? ??o xây d?ng NTM t?nh, nêu rõ nh?ng thu?n l?i c?ng nh? khó kh?n, b?t c?p trong vi?c tri?n khai xây d?ng NTM ? t?nh ta, ??ng th?i ?ã yêu c?u các c?p, các ngành và các ??a ph??ng trong th?i gian t?i c?n t?p trung làm t?t nh?ng v?n ?? sau: T?ng c??ng công tác thông tin, tuyên truy?n làm cho m?i t?ng l?p nhân dân hi?u v? xây d?ng NTM, nh?t là v? m?c ?ích, yêu c?u, n?i dung c?a ch??ng trình m?c tiêu Qu?c gia xây d?ng NTM. Các huy?n, th? c?n có k? ho?ch c? th?, t? m? ch? ??o, lãnh ??o th?c hi?n ch??ng trình, ??m b?o ti?n ?? th?i gian. ??y nhanh ti?n ?? th?c hi?n các công vi?c và n?i dung c?a ch??ng trình. Phát ??ng phong trào thi ?ua ? các c?p, các ngành v? xây d?ng NTM. T?p trung kinh phí ??u t? cho các công trình d? án xây d?ng NTM. ?ào t?o ??i ng? cán b? th?c hi?n ch??ng trình…  


 
                            
CÔNG TY C? PH?N N??C KHOÁNG CÚC PH??NG
??a ch?: xă K? Phú, huy?n Nho Quan, t?nh Ninh B́nh
?i?n tho?i:(0229) 2226 296/256 Fax:
MST: 2700280973
Email:contact@cucphuongwater.com
Website: www.cucphuongwater.com


Facebook Twitter Google
TRANG CH?  | S? ?? WEBSITE |   VIDEO |  LIÊN H?

Copyright@ 2015 Cuc Phuong JSC . All rights reserved
Trực tuyến   1
Tổng lượt Truy Cập  1723